Burundi : Hagiye gushingwa ibigo vy’iratiro mu burimyi n’u bworozi mu ntara zose

Vyamenyeshejwe na Déo Guide Rurema umushikiranganji w’ibidukikije uburimyi n’ubworozi. Hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatatu Mukakaro 2020, mu ntara ya Gitega mu nama yo gushikiriza ivyaranguwe mu myaka itanu irangiye hamwe n’imigambi bagiye kurangura mu myaka indwi iri imbere. Amenyesha ko Reta igiye gushinga mu ntara zose ibigo vy’iratiro mu burimyi no mu bworozi, hamwe n’ amahinguriro menshi azohingura ivyavuye muvyo abarundi birimiye. 

Ibikorwa vyaranguwe mu myaka itanu

Mu bikorwa  vyaranguwe n’ubwo bushikiranganji mu myaka itanu irangiye, Déo Guide Rurema amenyesha ko hegeranijwe intabire ku barimyi, haratangwa ibiterwa birobanuye ku barimyi, , kurima muci biciye mu kuvomera, kuzana ibindi biterwa bushasha  bifasha nka Anacardier, Miller, vanille, cacao , Pomme, Stevia, Macadamia, n’ibindi . Mu bijanye n’amahinguriro, ubushikiranganji ngo bwarafashe  mu mugongo Ihinguriro FOMI, rihingura ifumbire nziza, ivyatumye umwimbu wigwiza  na kabiri canke gatatu, ku muceri, ku bigori, ku biharage, ku biraya, n’ibindi.

Ntavyera ngo de !

Lazard Nsaguye, Umuyobozi ajejwe abakozi  mu bushikiranganji  bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi arashima ko ubushikiranganji bwahuje abakozi, n’abakora mu mashirahamwe ariko akavuga ko ingorane zitabuze. Ku bwiwe, ngo uburyo bwo kwiyunguruza burakenye ku bafundi bajejwe gukurikirana abarimyi n’aborozi. Iyindi ngorane ngo ni abafundi bo mu makomine badafise ibiro bakoreramwo amaraporo canke babikamwo ibikoresho vyabo ;  Abakozi bo kurubuga badakwiye ( aho ni nk’abagoronome bajejwe ivyo kugazura, abagoronome bajejwe amashamba,  abagoronome bo mu mazone …)

Uwo muyobozi aravuga kandi  abakozi  bo ku mitumba  badafise ubuhinga n’ubumenyi bukwiye bwo gukurikirana abarimyi n’aborozi. Lazaro agirako asaba ko mu minsi iza hoza harahabwa akazi abize kugera mumwaka w’icenda bo  bashobora kugira ubumenyi bwisununuye.  Aravuga kandi Abagoronome n’abavuzi b’ibitungwa  ku rwego rw’amazone badakora neza ; abajejwe amagara y’ibitungwa badakwiye, abavuzi  b’ibitungwa badafise ibikoresho vy’akazi bikwiye ; Isubirizwa ry’abakozi riteba bigatuma ibikorwa bicumbagira, n’ibindi.

Imigambi igiye kwihutirwa

Umushikiranganji Déo Guide Rurema avuga ko ihangiro ryuburimyi n’ubworozi mu myaka indwi ngo  rizokwisunga ihangiro ry’umukuru w’igihugu. « Umunwa wose uronke ico ufungura, umufoko wose uronke amahera » . Ariko rero, mu bushikiranganji  bihaye ihangiro rigira riti : « Umurundi wese  abwirizwa kuronka ivyo afungura bikwiye kandi bikwije ingaburo, yongere aromke umusesekara ashora atarinze kwonona ibidukikije ». Ivyo birashoboka ariko ngo bisaba guhindura ingendo haba ku bahinga b’indimo n’aborozi  kuva ku rwego rw’igihugu gushika ku mutumba hamwe n’abarimyi borozi. Rurema yamenyesheje ko bagiye gushwara imitumba yose bishikire kukivi. Yasavye abahinga cane cane abafundi b’indimo n’abagoronome  kwerekana akarorero kuko umuhinga aterekana ivyo yize aba ariko arahomvya igihugu. Yasavye  abayobozi bo mubushikiranganji kuvavanura n’ingeso yo kwirirwa mu biro  bagasanga abakozi kukivi nayo bakaja mu biro bagiye kwandika amaraporo no kwandika imigambi mishasha .  Abayobozi bizoboneka ko batitaho akazi kabo neza ngo bazosezererwa basubirizwe n’ababishoboye.

« Hagiye gushingwa mu ntara zose ibigo vy’iratiro mu burimyi no mu bworozi. Dusavye ivyo bigo gukorana neza n’abajejwe intwaro kugira ngo haboneke ihinduka mu burimyi n’ubworozi n’ibidukikije.  Leta yipfuza kandi gushinga amahinguriro menshi  y’umwimbu  wavuye muvyo abarundi birimiye.  Kugirango ivyo bikunde ni uko umwimbu uzoba wiyongereye bikwiye », Niko Rurema yavuze.

Mu gukingira ibidukikije, ngo hagiye kwubakwa ibigo vyo kwegeranirizamwo ibikuburwa n’imyanda bibaye ngombwa bihingurwemwo ibidufasha.

Abarimyi n’aborozi basabwa iki ?

Abarimyi n’aborozi nabo basabwa kuvavanura n’ingeso yo gutana akazi abandi aho usanga  umuntu yirigwa ku ma rigara, yirigwa arambije canke akirirwa ayerera. Umushikiranganji  abasaba gukura amaboko mu mpuzu , bijukire amashirahamwe n’amakoperative, bakore bagwize umwimbu hasubire kuboneka ibitiba, n’ibigega nka kera nakare ngo uwutarima ntamira nayo uwushaka umubira abira akuya.

(Visited 73 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *