Burundi: Ikinga ryanje Matabaro ni ryo ryaramfashije kwiga kaminuza

Longin atwaye umu client

Akazi keza, ka Reta, ko gukorera mu biro, canke gukora mu mashirahamwe akomakomeye, ni imwe mu  ndoto y’urwaruka rutari ruke ruheza amashure muri kino gihe. Ariko bamwe bamwe baravye ingene ibihe bigenda bihinduka, baratahuye ko hageze ko bibako bakikorera ivyabo aho kuguma bahanze amaso Reta. Bizimana we yabitahuye aciga, aratwiganira ingene ikinga Matabaro ryamwunganiye mu kwiga Kaminuza.

Bizimana Longin ari ku kazi ko gutwara abantu kw’ikinga

Bizimana Longin yavutse mu mwaka w’1995 i Kibuye-Bukirasazi mu ntara ya Gitega. Yatanguye kaminuza mu mwaka wa  2017, ubu akaba ageze mu mwaka wa gatatu mu gisata ca Comptabilité contrôle et audite Muri kaminuza y’ubuhinga y’i Gitega(UPG).

Uyu musore twamusanze  aho akorera maze atangura kutwiganira uko yatanguye gukora akazi ko kunguruza abantu ku makinga « taxi velo ». Yagize  ati: « Ngiheza amashuri yisumbuye , nari naronse uwuzondihira kaminuza.  Kubera naciye nja kwiga mu gisagara ca Gitega, abavyeyi ni bo bandihiye amahera yo gukota inzu bongera bampa n’ivyo gufungura mu ntango. Mu nyuma  narabonye ko  bibagora, niho naca mfata ingingo yo kuraba ico nokora ngo ndabunganire. Naciye mfata  ikinga bita matabaro nari nfise nca ntangura gukora w’ ibarabara nk’umu taxi velo. »

Ntivyamworoheye gutangura, ariko arabandanya

Uyu musore Bizimana, avuga ko bitamworoheye agitangura. Ariko kubera ukutadebukirwa, vyaramufashije cane. “Natanguye benshi bantwenga mugabo ubu ndimenya Kuri vyose atavyo kugora abavyeyi. Iyo tutagiye kw’ ishure, nabuze ndaronka nk’ibihumbi bine ( 4000fbu) naronse naho ndaronka na  ndwi (7000fbu)  ku munsi.  Ariko si iminsi yose kubera ko hari igihe nkora mvuye kwishure ».

Yarangijre ahanura abandi bariko braheza amashure.  Ababwaira ati: « Duheza amashure turi benshi.  Twese ntitworonka akazi, ahubwo twiyungunganye, twitunganirize ubuzi duhe n’abandi akazi kandi twirinde kugaya akazi kuko burya akazi Kabi Ni akatinjiza Na kimwe, kandi mwikuremwo kumva ko akazi ari aka Leta Gusa, ico ukora cose kigutunze citwa akazi ».

(Visited 304 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *