Burundi : ikirundi kigiye gutezwa imbere ku rwego mpuzamakungu?

Kuri uyu wambere igenekerezo rya ndwi nzero, mu kigo ca Kaminuza y’uburundi co ku Mutanga habereye ikiganiro kidasanzwe co guhanahana ivyiyumviro ingene ururimi rw’ikirundi rwotezwa imbere gushika no kugwego mpuzamakungu mbere rugahuzwa na bwa buhinga bwiterambere bugezweho. Muti none vyari vyifashe gute? Ni ibiki bimaze gukorwa? Bizobandanya gute?La nova yari yahishikiye maze irabategurira amakuru akwiye.

Akamo k’umushikiranganji

Umushikiranganji w’inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi Gaspard Banyankimbona yari yateye iteka ivyo birori, yahamagariye abarundi bose kwijukira kwandika neza ikirundi kiryohoye kirimwo n’utwatuzo. Yamenyesheje kandi ko hagiye gushingwa ikigo co kwandika ibitabu  hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Ivyo rero ngo bizogira akamaro kanini haba mu kugwanya ubushomeri no ku menyekanisha Uburundi mu makungu, agahamagarira abigisha muri za kaminuza gufata iyambere kugirango uwo mugambi utere uja imbere.

Abanyeshure ba kaminuza bagiye kwandika mu kirundi ibitabu birangiza umwaka

Ikindi uyo mushikiranganji yamenyeseje ni uko ikirundi kigiye guhabwa agaciro cane. Ku bwiwe ngo hakaba hariho n’umugambi w’uko n’abanyeshure bo muri za Kaminuza  bazohora bandika vya bitabu birangiza amashure mu Kirundi.

Ibigo CELAB na CEBULAC bijejwe kwigisha noguteza imbere indimi n’akaranga arinavyo vyatunganije ico gikorwa ngo bizofata mu mugongo uwo wese afise impano yo kwandika ikirundi bongere bamufashe kumenyekanisha ivyo yanditse kugira bize bimugirire akamaro. Yohani Bosco Nzigamiye arongoye ikigo CEBULAC amenyesha ko ivyo bigo vyiteguriye gufasha uwo wese ashaka kwandika naho yoba atabizi akazohabwa abahinga bamufasha hanyuma bakagirako bakamugurira ico gitabu ciwe nawe ashobore kwikenura. Ivyo bitabu navyo bizoheza bishirwe muri vya bigo vyo gusomeramwo ibitabu bita CLAC biriko bikwiragizwa mu gihugu cose.

Ibimaze gushikwako

Mu bari baremesheje ikiganiro harimwo Patrice Ntafatiro asanzwe aba mu gihugu ca Canada mbere benshi bakaba bamuzi mu kiganiro IKIRUNDI C’ABARUNDI acisha kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi. Uwo muhinga  rero aramaze gushika ku bintu vyinshi mu ntumbero yo guteza imbere ururimi rw’ikirundi nkuko yavyerekanye. Kubwiwe rero ijambo ubushakashatsi si ikirundi akaba yarisubirije n’ijambo uburonzi rivuye mu rivuga kuronda hamwe no kuronga.

 Kubijanye n’utwatuzo, Ntafatiro akaba yabonyeko igikorwa ca Ntahokaja na Mayugi kidasanzwe ariko ngo hari aho batashitse. Aho rero akaba ariho yabandanirije mu kwita amazina utwatuzo twari tuhasanzwe kuko atayo twari dufise. Utwo twatuzo akaba yatwise amazina afatiye ku muntu ahagaze uhereye ku kirenge gushika ku mutwe. Ntiyagarukirije ngaho kuko yaratoye n’utundi abantu batari bazi. Tumwe yatwise:Karenge, Kuguru, Gatugu, Mama, Gahanza, …

Uwundi ariko arakora cane akaba ari uwitwa Edmond Kabushemeye Nkinzo, Uwo nawe akaba yatoye ikinanda rwandiko c’ikirundi (clavier de l’ordinateur) izoba iriko n’utwatuzo tw’ikirundi kubera izari zihasanzwe ziri mu gifaransa canke mu congereza gusa.

Nkuko Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro vy’umukuru w’igihugu mu kumenyesha amakuruyabishikirije, uguhuza ururimi rw’ikirundi n’ubuhinga bw’iterambere harimwo nogushira ikirundi muri google biri mu bigiye gukorwa. Mu vyihutirwa bigiye gukorwa, harimwo gutegura amanama menshi azohuza abahinga batandukanye kugira iryo hangiro rishikweko.

Uwo mugambi wo guha agaciro ururimi rw’ikirundi rero kubwacu tukabona ko ari mwiza cane kandi wofasha benshi . Dusaba ko ababitanguje n’abandi bose bafise ico baterera bokora uko bashoboye ntuherere mu majambo ahubwo uje mu ngiro. Nakare ba sokuru barayamaze bati “uta akaranga ukaba utaye ibanga”.

(Visited 78 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *