Burundi: Urwaruka rwarubakiye ibirasi ishure rya Ndagano

Mu Burundi ntibimenyerewe. Mu gihe rumwe mu rwaruka ruvuga ko ata buryo rufise, hari urundi rwaraye rwerekanye ko kuja hamwe bivyara umusaruro ukomeye. Ni abaraye bubatse ibirasi bibiri vy’ishure nshingiro rya Ndagano muri Komine isare mu ntara ya Bujumbura. Nta mfashanyo yindi rwakoresheje uretse ayo bakuye ku mifuko yabo ubwabo. Uko biri kwose, uru rwaruka rwobera akarorero urundi mu bijanye no kwitunganiriza imigambi

Ibirasi bibiri ( iy’umunani n’iy’icenda), ni vyo vyubatswe ku ntererano y’urwaruka rw’abarundi baba hirya no hino kw’isi.
Ata mfashanyo baronse, umwe wese akora muri duke aronka, urwo rwaruka rwarashize muri ivyo birasi intebe 60 zo kwicarako z’abanyeshure, ububati, amameza, intebe z’umwigisha (Chaises). Muri ayo masomero haratanzwe kandi n’ibikoresho mfashanyigisho.

Iyo shure ry’intango rya Ndagano, iri muri zone Nyambuye, komine isare mu ntara ya Bujumbura. Uretse ubukene bw’ibirasi, ibihari ntivyari vyiza nk’uko twabibabwiye mu nkuru yacu ( bit.ly/33r4B6h ).

Urwo rwaruka rero ruhurikiye mw’ihuriro BYW (Burundian Youth Worldwide) rwagomvye kwerekana ko uBurundi narwo rushoboye guterera mw’iterambere ry’igihugu kandi ata n’izindi mfashanyo zivuye hanze y’igihugu.

Dalilla Nimpagaritse, arongoye iryo huriro, amenyesha ko ico gikorwa catwaye uburyo bungana n’imiriyoni 28 z’amafranga y’amarundi. Ayo yose yavuye mu rwaruka gusa.
Avuga ko bafise umugambi wo kubandanya bafasha mu vya nkenerwa bindi kuri iryo shure.
Agasaba urwaruka rw’uburundi kutigaya kuko na rwo rushoboye guterera umuganda mw’iterambere.


Dalilla NIMPAGARITSE (BYW): « Tuzobandaya dukora n’ibindi bikorwa biteza imbere igihugu« 


Abanyeshure ba Ecofo Ndagano bari mu kirasi gishasha. Photo credit: Tic Tac Tv

Abavyeyi, abarezi, abana bo kuri iryo shure rya Ndagano muri zone Nyambuye bakaba bashima ico gikorwa cakozwe n’urwo rwaruka.

(Visited 212 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *