Coronavirus : Menya ibimenyetso vyayo n’ingene twoyikingira

Abatari bake barumva ikiza c’ngwara yitwa Coronavirus canke Covid-19 kiriko kiratikiza inganda mu buhugu nka vyose. Hari ho rero abacibaza ibibazo bitari bike, bati: mbega  ibimenyetso biranga iyo ndwara ni ibihe? Yandukira gute?  Ifata bande  canke twoyirinda gute? Umushikiranganji w’amagara y’abantu Thaddée Ndikumana yaratanze inyishu z’ivyo bibazo vyose  mu nyigisho ubushikiranganji arongoye bwagiriya abamenyeshamakuru kuri uyu wa 20 ntwarante i Bujumbura.

Abamenyeshamakuru bariko bahabwa inyigisho nkarishabwenge

Coronavirus ni iki ?

Nkuko bisigurwa na muganga Liliane Nkengurutse wo mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu, Coronavirus ngo ni umugera wo mu bwoko bw’ibicurane bita corona (Couronne)  kuko imeze nk’urugori.. Mu bisanzwe coronavirus si iryambere ibonetse kuko hari izindi zahahora ariko zitanganya uburakari. Iyi iriko irasasika inganda bayise covid-19 kuko yatowe mu mwaka wa 2019.

Coronavirus Yandukira gute ?

Muganga  Liliane Nkengurutse  avuga ko  Coronavirus ishobora kwandukira ivuye ku bikoko ija kubantu canke ku bindi bintu. « Iyo umuntu ayigwaye  agakora ku kintu, imigera yayo isigarako, uwundi agikozeko nawe ashobora kuyandura. Iraca kandi mu mpwemu. Iyo uwuyigwaye akoroye canke akakwasamurirako, ntakabuza uba uyanduye kuko yinjirira aho hose hari intoboro nko ku munwa, ku mazuru, mu maso, n’ahandi » .

Twoyirinda gute?

Muganga Thaddée Ndikumana agira ati  kuyirinda ni :

  • Ukwitwararika gukaraba n’amazi meza n’isabune canke amazi arimwo chlore canke ayandi mavuta yica imigera.
  • Kwirinda kwasamurira mu bantu benshi canke kwimyira no gucira aho ubonye hose
  • Kwirinda kuramukanya mukorana mu maboko, kurwana mu nda canke gusomana.
  • kwirinda gukora mu maso, ku munwa no ku mazuru
  • Kwirinda kuja ahantu hari abantu benshi  cane cane hagati y’umuntu n’uwundi hagasigara n’imiburiburi imetero imwe.

Ibimenyetso vyayo twobimenya gute ?

Muganga Thaddée abandanya avuga ko  ibimenyetso vya Corona hariho ibisa cane n’ivya  grippe. Ivyo navyo ni : Kwasamura , kugira ibiseru mu mazuru, ku meneka umutwe no kugira ubushuhe .

 Ico bitandukaniyeko : Ku murwayi wa coronavirus hiyongerako kugira ingorane zo guhema ku buryo uwumaze kuremba adashobora guhema  atabifashijwemwo n’ivyuma vyo kwa muganga.

Coronavirus ikarira bande ?

Thaddée Ndikumana arahumuriza abantu. Amenyesha ko abafashwe na corona bose badapfa ahubwo abakira ngo ni bo benshi.  » Abantu borema, ku bagwayi ijana, abagera kuri 98 barakira neza. Coronavirus ikarira cane cane abantu bafise ingorane z’abasoda b’umubiri ; aha novuga nk’abantu bafise amahaha yononekaye bivuye kw’itabi ryinshi, abageze mu za bukuru , abantu bafise ingwara ngendanwa  nk’ingwara y’igisukari  itaronse uko bayisubiza ku rugero neza, abantu bafise  ingwara z’umurindi w’amaraso, cancer, n’izindi. Ariko   umuntu afise abasoda b’umubiri bakwiye  ashobora kwandura ariko arashobora gukira vyoroshe nka kurya kwa grippe isanzwe ”, niko Muganga Thaddee avuga.

Ni bande bakwiye kwambara  « masque » ?

Masque ni  agakingirizo gafuka amazuru n’umunwa. Ni  kimwe mu bikoresho bifasha kwikingira coronavirus. Ariko si bose bategerezwa  kuyambara nkuko muganga Thaddée asanzwe ari n’umushikiranganji w’amagara y’abantu abivuga. Agira ati hari ubwoko bubiri bwa masque : chirurgical na respirateur( mu gifaransa)

Masque chirurgical : ni karya kantu gakingira amazuru n’umunwa, ako nako kambarwa n’umurwayi. Kubera ko uwurwaye ibicurane canke Corona yasamuye canke akoroye imigera ica ikwiragira mu mpwemu abantu bahema, bisaba ko tumuha masque kugira ntikwiragire hose.

Menya neza : Masque chirurgical ntikurinda kwandura ahubwo ikurinda gukwiragiza imigera

Iyindi bita masque respirateur yambarwa n’umuganga ariko aravura umugwayi. Abandi basabwa gukwirikiza ya mabwirizwa yambere y’isuku.

Yongera ko ko izo masque n’abazambara badakwiye kuzambara umunsi wose. Imwe yambarwa amasaha atatu gusa. Ikindi naco ngo zirazimvye abariko barihutira kuzigura bariko bonona uburyo bwabo.

Gushika uyu munsi, indwara ya corona virus ntiratorerwa umuti eka mbere nta n’urukingo ruraboneka. Naho biri uko, Thaddée ahanura abantu  kwirinda kugira ubwoba bwinshi nti bace babona n’uwugwaye ibicurane wese ngo arwaye corona. Ariko ngo babonye uwufise ibimenyetso yoca anyaruka kwa muganga.

(Visited 853 times, 1 visits today)

1 thought on “Coronavirus : Menya ibimenyetso vyayo n’ingene twoyikingira

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *