Kuri Reta nkozi ntamanyanga mu buvuzi

Mu ntumbero yo kubashikiriza ingingo ngenderwako zavuye mu mwiherero wa Reta uherutse kubera i Ngozi ku ma genekerezo ya 21,22 na 23 mukakaro 2020 , umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya Sida yararemesheje inama y’umwiherero ku bayobozi bakuru bakuru bose bo mugisata c’ubuvuzi hamwe n’abarongoye ibitaro mu gihugu cose abasaba kwisunga imigambi ya Reta Nkozi, Reta mvyeyi. Hari kuri uyu wambere igenekerezo rya 27 Mukakaro 2020 mu kigo ca INSP.

Muri iyo nama, umushikiranganji Thaddée Ndikumanayabasavye  gukora neza kuburyo i bitaro canke amavuriro barongoye biba ibitaro Mvyeyi.

Zimwe mu ngeso zitegerezwa guhinduka

-Kuraba ko atabakozi batonda badakora mu kurwanya abahemberwa ubusa. Abakozi bizogaragara ko atakazi bafise ngo bazohindurirwa ubuzi.

-Gutuza igiturire : abatunganya ubutunzi bw’amavuriro basabwa kumenya ko ubutunzi bakira ari bubutunzi bw’abenegihugu. Ayo mafaranga ngo ategerezwa gukoreshwa mu kugura ibikoresho canke mu kwagura iryo vuriro nyene. Ku bijanye n’abagifise agatima ko kunyonora,  Ndikumana yarabakuriye inkoni ku gishitsi : « Abazofatwa banyuruje amafaranga, bazotegerezwa kuyasubiza bateko bakwirikiranwe n’ubutungane .»

Ku bijanye n’ikoreshwa nabi ry’amafaranga naho, ayarenga imiriyoni 350 niyo atarashobora gusigurwa ingene yakoreshejwe n’abarongoye intara z’ubuvuzi hamwe n’uturere twubuvuzi(District sanitaires) mu mafaranga y’imigambi baranguye mu mwaka 2019. Intara z’ubuvuzi 3 gusa arizo: Cankuzo , Muramvya na Gitega nizo zonyene zashoboye gusigura ingene zakoresheje amafaranga zaronkejwe

Umushikiranganji w’amagara y’abantu Thaddée Ndikumana amenyeshaka ko abatazoshobora gusigura ingene yakoze bazoya subiza atagisabwe canke naho bajane nayo.
Bahawe ikiringo c’iminsi ine gusa gushika kuri uyu wa gatanu.

Batanze intumbero y’ingene hoboneka amahera afasha mw’ihindurwa ry’amavuriro agiye kuba amavuriro y’ama komine. Muri wa mugambi wa Reta wo kwegereza amavuriro abenegihugu,
Abahinga muvyo kwubaka (Ingénieurs en génie civile)
bo mu bushikiranganji bw’inyubako bashika 120 nibo bazofasha mu gukora igikorwa co kwerekana ibicapo vy’inyubako zizokwubakwa hamwe n’uburyo buzokenerwa kugira amavuriro yatowe ahinduke ay’amakomine. Kubona bazokwikora kuri abo, Umushikiranganji Thadee amenyesha ko bizotuma atayandi mahera akora kuko bari basanzwe bahembwa na Reta.

None ivyo bitaro bizokoramwo bande ?

Mu kwishura ico kibazo, Ndikumana amenyesha ko hagiye gutangwa akazi kubaganga 116 ( médecins généralistes) bazokora muri ayo mavuriro agiye kuba amavuriro y’amakomine. Thaddée Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw’amagara y’abantu, amenyesha ko hazoshirwa imbere abize ivyubuvuzi baba muri iyo komine nyene ivuriro riherereyemwo. Nkuko bimenyeshwa na Thaddée Ndikumana, Ubushikiranganji bw’amagara  y’abantu butegerezwa kuba bwaronse icegeranyo c’ingene ivyo bikorwa bizogenda mu mezi abiri

Nkuko vyasabwe na Reta, umwe wese aho aherereye, yasabwe  kwerekana imigambi itatu mikuru mikuru azorangura mu mezi 3 ari imbere.

(Visited 162 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *