Ni gute ishirahamwe ry’urwaruka AAC Burundi rifasha mu gusubiriza ubumwanya butabora?

Kuri uyu w’Imana igenekerezo rya 26 Ndamukiza, ishirarahamwe  AAC Burundi ( Association des Ambassadeurs du Climat pour le Burundi vert et propre) ryari riramutse ritanga impapuro z’umutsindo ku rwaruka rwari rwaronkejwe inyigisho zoguhingura ibitekezo bisubirira ubumwanya zatangiwe mu gisagara ca Bujumbura. Abantu 9 bagizwe n’abakenyezi n’abigeme 8 n’umusore umwe ni bo bazihawe. Noël Nikobamye  Arongoye iryo shirahamwe yarashoboye kuganira n’ikinyamakuru La Nova, kubijanye n’ivyo bariko barakora hamwe n’ivyo bamaze kurangura.

La Nova :  Musanzwe murongoye ishirahamwe AAC Burundi, mwotubwira ivyo mwari mwategekanije uyu musi ?

Noël Nikobamye : Uyu musi uri hejuru turamukanye ibikorwa bidasanzwe  vyo gutanga impapuro z’umutsindo, aho tumaze imisi turiko turategura urwaruka n’abakenyezi badafise ivyo bakora bo mugisagara ca Bujumbura, mu kubigisha umwuga wo guhingura ubumwanya bubora. Ivyo twabikoze mu ntumbero yo gushigikira Reta mu mugambi wayo wo gukura ubumwanya butabora kugira dukingire ibidukikije. Ni no mu ntumbero yo kugira abavyize baje kubikora iwabo, bitunganirize imigambi yabo y’iterambere batarinze kuzera inze kandi babicishije mu gukingira ibidukikije.

Mwaronkeje inyigisho abo mu gisagara ca Bujumbura ariko ubumwanya busanzwe bukoreshwa mu mihingo yose y’igihugu, mwategekanije iki ngo umugambi wanyu ushike n’ahandi atari mu gisagara ca Bujumbura ?

N. Nikobamye: Intumbero yacu si iyo kuguma hano mu gisagara gusa, dushaka kubona Uburundi busa neza, buzira imicafu, buzira ico cose cotuma amagara y’umuntu ahungabana. Turamaze kuronka abaduserukira mu ntara z’ubumanuko, uburengero n’ubuseruko. Abari muri ubwo burere biyumve ko nabo dushobora kubashikira tukabigisha ubwo buhinga, nabo bakazoshobora kwikenura biciye mu gukingira ibidukikije.

Mwoducira ku mayange ukuntu dushobora kuronka Uburundi buzira akamwanya tubifashijwemwo n’ishirahamwe AAC BURUNDI?

Noël Nikobamye: Ishirahamwe AAC dufise intumbero zitari nke. Ubwa mbere, turigisha abantu ukuntu twoshobora gutunganya ibikoresho vyakoreshejwe bigatabwa, mu kubisubiza akaranga. Aho ni muri wa muce wa mbere wo gukura ubumwanya butabora,  tukabusubiriza ububora bukingira ibidukikije. Ica 2, turigisha abantu akamaro ko gukingira ibidukikije, mu gutera ibiti kuko ahari igiti haba akayaga keza, isi ntibomagurika. Dushaka Uburundi butatse ibiti , Uburundi busayangana.

Mwotubwira ivyo mumaze gushikako mu misi mumaze mukora ?

N.Nikobamye: Ishirahamwe riracari rishasha nta bintu vyinshi turarangura, mugabo harimwo bimwe twakoze mu mezi indwi tumaze twemerewe gukora, turamaze kuramura imice itatu y’urwaruka harimwo n’aba baronse impapuro z’umutsindo uno musi. Abo  twaciye tubafasha kuja hamwe mu ma koperative, batangura guhingura ubumwanya bubora ndetse bakaba bamaze kuronka n’abo basinyiranira amasezerano yo kubagurira ivyo bahingura,  hamwe n’abandi benshi bariko barabarondera.

Muravuga ko muriko murafasha Reta mu migambi imwimwe , hari ico mwumva mwoyisaba ?

Noël Nikobamye : Ivyo dusaba Reta ni vyinshi. Ica mbere, Reta yodufasha mu kuronka ibikoresho dukoresha( matières premières) ng’aha iwacu kugirango ico gikorwa co gusubiriza ubumwanya butabora corohe kandi urwaruka rutari ruke ruronke akazi.

Ica 2, turasaba Reta ko yoshigikira urwaruka rwiyemeje gukora ibikorwa mwe n’ivyo  na canecane mu bijanye n’uburyo kuko ibikoresho bikoreshwa biva hanze kandi ntivyokoroha kuronka  ku rwaruka rudafise uburyo. Birasaba rero ko Reta ishigikira urwaruka kugira rushike kw’ihangiro rwihaye mu migambi yarwo.

Ica3,  Reta yofasha  mu gutunganya inyigisho nkarishabwenge ku rwaruka, kugira ibikoresho bitari bike bihingurirwe hano iwacu n’urwaruka, rwikenure rwongere ruterere mw’iterambere ry’igihugu mu gutanga ama tagisi n’amakori.

Urwaruka rwo murutera akamo akahe?

Turatumiriye urundi rwaruka guhurumbira inyigisho dutanga ku mvo zibiri : iya mbere, abahejeje kuvyiga bashobora kuja kwitunganiriza imigambi yabo. Ica kabiri nuko impapuro tubaha( certificats) bashobora kuzozerekana ahatari hake mu mashirahamwe canke ku bantu bariko barakora ibijanye n’ivyo bize, bashobora kubaha akazi kuko biboneka ko bazoba babifitiye ubushobozi.

(Visited 76 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *