Ni gute Niyonkuru yakoze uruganda ruhingura ingwa agiheza kaminuza?

Inyuma yo kurangiza amashure ya Kaminuza mu gisata c’ubudandanji ,  Emery Niyonkuru ntiyaciye arera amaboko.  Yaciye yiyumvira gukora ubushakashatsi bwo guhingura ingwa akoresheje ubumenyi yahawe n’abarezi .  Ntiyatevye ku bishikako, niho yaca ashinga uruganda yise   »TERICOM » (Terimbere Community). La Nova yaramugendeye mu Gisagara ca Gitega, araheza yigana ingene yabishitseko.

Turi isaha zine z’umurango mu gisagara ca  Gitega. Akazuba kariko karaka  neza, imirimo iriko irarangurwa ukuri kwamye. Tugeze  neza na neza,  muri  karitiye Mushasha aho abenshi bazi kw’izina rya Nyabisindu. Niho  hasanzwe hari uruganda  Tericom ruhingura ingwa  zikoreshwa mu mashure. Urwo narwo rukaba rwabonetse bivuye ku bushakashatsi bwakozwe na  Emery Niyonkuru.

Uko yatanguye

 Uyo musore avuga ko bitamworoheye kugirango ashike kw’ihangiro.  Hari vyinshi vyamugoye ariko kubera ukwihangana arateba arashika. « Ntivyanyoroheye kugira nshike aha ngeze uyu munsi. Nasanze iyo unaniwe rimwe ukabandanya ushiramwo inguvu urateba ugashika kw’ihangiro. Twatanguye  ubushakashatsi mu 2017, ariko twagiye gushika neza kw’ihangiro mu 2019. Ubu rero  Haheze umwaka dushitse kw’ihangiro , turonka ubwoko bw’ingwa bwiza budafise ingaruka ku bazikoresha. Intahe nazo tukaba tuzikura  kumashure aza kutugurira . » Niko Niyonkuru yigana .

Abayobozi b’amashure yo mu ntara ya Gitega barondera ingwa barakenguruka kuko vyahora bibaruhisha kuko bazigurira kure.

Ni ibiki  amaze gushikako ?

Intambwe tugezeko turayishima kugeza uyu munsi. Turamaze gushika aho dutanga n’akazi ku rundi rwaruka rutagira akazi. Ubu tugeze ku  bakozi   batanu.           Naho biri uko,  twipfuza gushika aho dusahiriza Reta mu kubandanya turonsa akazi n’abandi benshi. »

Jules ni umwe mubakozi twahasanze arashima kubona yararonkejwe akazi. Agira  ati :   « Ntakazi nari mfise nkora ariko ubu aho bampereye akazi muri Tericom Chalks,  ndabayeho neza kandi n’umuryango urabayeho neza.Ndashima Emery ibikorwa yiyumviriye kuko ndabona ko bigiye kuzofasha beshi batagira akazi. Ico nosaba nuko Reta yomushigikira akaronswa ibikoresho bikwiye kugira abakozi bongerekane na Reta ihatorere akoyoko mu makori . » 

Ndayavugwa Nepomuscène  asanzwe ariwe yakurikiranye cane uwo muyabaga muri ubwo bushakashatsi  no mu kumuha impanuro zitarinke, arashima intambwe bagezeko. A menyesha  ko imbere  yo gushika kuri ubwo bwoko habanje kuba igeragezwa ry’ubwoko bugera ku ndwi bwose ariko ngo ntibacitse intege.  Avuga kandi ko izo ngwa ziriko zirahurumbirwa kuko zikomeye cane.. 

Ni igiki asaba ?

Emery aravye uko vyamugoye n’ingorane yagize,  asaba Reta kubafata mu mugongo. Kubwiwe, ngo urwaruka rufise imigambi ivuye mu bushakashatsi kenshi ipfira hagati bivuye kukubura uburyo. Agatera akamo ubushikiranganji bw’indero, inyigisho n’ubushakashatsi guhimiriza abayobozi b’amashure gusuzuma ko ata vyankenerwa biva hanze kandi twari tuvyifitiye aha iwacu. Emery ati « Abarundi nibagerageze gukunda ivyaha iwacu kuko bashobora kurondera umuhoro uri mukwaha. » 

Ndayavugwa yamukurikiranye nawe nyene asaba  ko urwaruka nk’urwo rukwiye gufatwa mu mugongo kuko  ejo akarusho kazoba kuri benshi yaba na Reta nyene ikahungukira

(Visited 469 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *