Rumonge: Abavyeyi bafasha gute abana kugira uburuhuko bwiza?

Iyo uburuhuko bugeze, hari urwuruka rumwe rumwe rupfisha ubusa uwo mwanya mukuja mu bitagira akamaro, Mu Gisagara ca Rumonge hoho ,abavyeyi n’abigisha barezi bakaba bagerageza gufasha abana babicishije mu mashirahamwe kugira uburuhuko buze bubagirire akamaro.

Igenekerezo rya 20 Mukakaro 2019, ni ho ishiramwe ry’abanditsi Yaga, ryari ryaramutse ritunganya ikiyago mu Gisagara ca Rumonge ku bijanye n’ukuntu uburuhuko bwoba ngirakamaro ku banyeshure. Abari aho bakaba barahanahanye ivyiyumviro Ku kuntu urwaruka rwigenza mu buruhuko. Abashikirije ivyiyumviro Ku mpande zose baremeza ko hariho urwaruka rutarajijuka, kugira rumenye ko uburuko atari kuja ku ma rigara ariko ari kugerageza gukora udukorwa dutandukanye mu ntumbero yo kwunganira abavyeyi.

Uruhara rw’abavyeyi ni uruhe ?

Abavyeyi n’abarezi bamwe baramaze gutahura akamaro ko gufasha urwaruka mu buruhuko. Bamwe bakaba bamaze no gushinga amashirahamwe afasha urwo rwaruka kwitegura kugira uburuhuko bubabere ngirakamaro.

Kawaya Mwanangoyi asanzwe ari umwigisha murezi kuri Lycée Iteba, yashimye gushinga umurwi (club)wo gusoma igifaransa yise « Bakame, la plume de Rumonge ». Aremeza ko kumenya gusoma ari ubutunzi kuko uhungukira ubumenyi butandukanye, butuma ushobora kwibeshaho agahamagarira urwaruka kwinjira muri uwo mugwi hakuja ku ma rigara. N’abanyeshure Bari muri uwo murwi bakaba bashima uwo mugambi wa Kawaya Mwanangoyi ngo kuko intambwe bashitseko mu kumenya ururimi  ishimishije. Bavuga kandi ko uwo mugambi utuma badasamara mu buruhuko ahubwo ko bahungukira ubumenyi butari buke.

Janvier Nyandwi arongoye ishirahamwe EJECC, Avugako mw’ishirahamwe ryiwe, yigisha urwaruka ruri mu buruhuko imyuga itandukanye mito mito yo kwiteza imbere nko gukora imikate n’ibitumbura, guhindura ibitambara mu kubitera amagagwe, n’ibindi.

Abajejwe intwaro bafasha iki?

Uwamahoro Odeta ari mu barongoye umutumba wa Kanyenkoko, umwe mu mitumba igize igisagara ca Rumonge, avugako mu ntwaro bagerageza guhimiriza abavyeyi mu kwiyegereza  urwaruka, mu kubahimiriza kuja mu mashirahamwe nka « Nawe nuze » , »sangwe « n’izindi kuko zifise imigambi y’iterambere zishobora kubigisha.

Ikindi bakora ngo n’ukubahimiriza kuja mu bikorwa rusangi ( camps de travail), aho bashobora gukora ibikorwa vy’amabako nko kubumba amatafari, ivyo bikorwa bikaba bishobora guteza imbere umutumba w’abo.

Umwe mu rwaruka yagize ico ashikirije yagize ati: kwigisha urwaruka kwiteza imbere nti bikwiye ngo ahubwo n’inyigisho zoza imbere mu kubereka akamaro k’ivyo bikorwa kuko bashobora kuronka ubwo buryo bagaca babukoresha mu bintazi.

Antoine Nsengiyumva yaserukiye urunani Bafashe bige  agashima inyifato y’abigisha n’abavyeyi bo bagerageza gufasha urwaruka ruri mu buruhuko babicishije mu mashirahamwe. Agahamagarira urwo rwaruka kwijukira uwo mugambi mwiza, kuko ari ngirakamaro muri kazoza k’abo n’ako igihugu.

(Visited 196 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *