Rumonge: Ukwirinda ikiza ca Coronavirus vyifashe gute?

Image: Allthecities.com

Mu gisagara ca Rumonge, haba mu mihana canke mu masoko,mu bubare ndetse n’ahandi, biraboneka neza ko abantu batacitaho gukurikiza ingingo zashinzwe zijanye no kugwanya ikiza ca corona. Ariko rero bamwe bakabona ko ari ukwijajara burenze mu kutitaho amagara yabo. La Nova yaraciye ahatari hake. None vyifashe gute?

Kuva ikibuga c’indege gisubiye kwugururwa ku wa 9 Munyonyo 2020, umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya Sida yaramenyesheje kw’igenekerezo rya 17 munyonyo ko abanduye umugera wa koronaviris biyongereye. Abantu 55 bashasha nibo bari batowe umugera wa corona kw’igenekerezo rya 16 munyonyo harimwo 16 bawutowe inyuma y’iyugururwa ry’ikibuga c’indege. Abanduye bose hamwe bashika 641.

Ico gihe akaba yasavye ko abarundi bobandanya bubahiriza ingingingo zashinzwe zijanye no kwikingira ico kiza. Muri izo, harimwo ukwicara mu tandukanye mu misa, ugukaraba amazi neza n’isabuni, haba mu kwinjira mu bubare, mu mashengero, mu masoko, eka aho hantu hose hakoranira abantu benshi. Kutaramukanya bakoranako n’izindi. Izo ngingo zarakurikijwe cane igihe kitari gito.

Mu Rumonge vyifashe gute?

Ubu uriko uraraba hirya no hino mu Gisagara ca Rumonge, wokwibwira ko Corona yaheze mu gihugu.Ububare butari buke, usanga barahevye gushira amazi mu rwinjiriro, aho ari naho ugasanga abasorora ntibibuka kwinjira bakaravye, eka no mu masoko bamwe barakaraba abandi bakabiraba nk’abatabibona.Ukuramukanya mu minwe ko kubiheba ni umugani, abantu baramukanya ukuri kwamye.Ugusangira umukenke mu kabare no kwicara begeranye biguma vyibonekeza.

Uturorero tumwe tumwe.

Mw’isoko nkuru ya Rumonge, usanga imbere y’ubwinjiriro bw’isoko hari ubudobo burimwo amazi yo gukaraba. Igitanganje ni uko ubona abatari bake binjira mw’isoko ata nakimwe binona.Ugukaraba umengo ni umuziro.Ushitse mu kibanza gisanzwe kidandarizwamwo indagara, ubona abaguzi bagenda bagundanye kubera ubwinshi bw’abo.

Mu mazu y’ubudandaji atari make yaho nyene mu Gisagara ca Rumonge, usanga ahenshi ata budobo buri imbere y’aho bakorera kugira abinjiye babanze gukaraba. Mu bubare bw’inzoga z’ibitoke, buri hafi y’iryo soko, naho nyene abasorozi batari bake ntibibuka gukararaba, ugusangira umukenke vyo babikora ukuri kwamye.

Mu mashure atari make yo mu Gisagara ca Rumonge, usanga ubudobo bwo gukaraba buhari ariko budakwiye imiryango y’amashure yose.Ico kikerekana ko hari abashobora kwinjira mw’ishure badakaravye.

Corona indwara nk’izindi?  

Ico ni kimwe mu vyiyumviro bamwe muba nyarumonge bashikirije, bituma badakwirikiza amategeko ajanye no kwikingira ikiza ca Corona. Nizigiyimana Yohani(izina Ryahinduwe), agira ati: «  Kuva ikiza ca corona cibonekeje, ko ata muntu turumva yishwe niyo ndwara aha mu Rumonge?Ariko SIDA n’izindi zikaba zidasiba kwiha inkumbi!corona ntabwoba inteye ubwoba kuko mbona ari indwara nk’izindi ». Kucerekeye ku taramukanya mu minwe, bamwe bavuga ko uwo mugenzo ugoye guheba na cane cane ngo iyo uhuye n’umugenzi mwaherukana kera.

Ayo majambo arerekana ko ikiza ca coronavirus bagifata nk’indwara isanzwe.

Abanyarumonge baganiriye na La Nova bakabona ko hakwiye izindi ngingo zofatwa kugira abantu bagume bibuka ko ikiza ca corona ataho cagiye.Gutyo bitwararike kugwanya ikiza ca korona gusumba uko vyahora, ngo hamwe bitogenda uko, bizotuma igitigiri c’abandura koronaviris kiguma ciyongera ku murindi munini.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *