Waruzi igituma inyigisho zidafasha urwaruka kwibeshaho?

Inyigisho zigishijwe neza zategerezwa gufasha umunyeshure kwibeshaho no kubeshaho umuryango wiwe mugihe ashize mu ngiro ivyo yize. Ariko tubiravye muri kino gihe siko biri kuko hibonekeza abahejeje benshi batashoboye gufashwa n’ivyo bize. Ivyo rero vyoba biva ahanini kwitunganywa ry’inyigisho rishira imbere cane umwanya wo gusigura mu majambo nayo uwo gushira mungiro ukaba muke canke ukabura.  Dieudonné Ndayizeye arabitwiganira.

Mfatiye nko kunyigisho z’imyuga, ndabona ko zari nziza kuko zishobora gufasha cane urwarukakwitunga .Ariko biraboneka ko abanyeshure batari bake biga imyuga bitaborohera gushira mungiro ivyo bize.

None vyoba biterwa n’iki?

BASEKA Vianney Saidi aserukira imbere y’amategeko ishirahamwe ry’urwaruka rwishinze gukora imigambi yo kwiteza imbere UJEAD, avuga ko imvo nyamukuru ari uko abigisha babica ku mayange naho nyene ku munwa (théorie) ntiberekane ukuntu bikorwa(Pratique). Birashika kandi umwigisha nawe akagira ubumenyi buke muri ivyo vyigwa vy’ubuhinga canke ugasanga ntibifise umwanya ukwiye wo kuvyigisha.

Dufatiye nko kucirwa ca Chimie kirigishwa guhera mw’ishure shingiro. Ariko usanga ivyigishwa muri ico cirwa bidashobora kwerekanwa neza ngo bifashe abariko baravyiga. Ariko Baseka we aravuga ko bifise akamaro cane kandi akatwiganira ico ivyo bize mw’ishure bimariye ishirahamwe ryiwe eka n’abandi:

Mw’ishirahamwe ryacu twashize imbere umugambi wo gukora amasabune dukoresheje amaboko yacu.Mu bikoresho bike dusanzwe dukoresha mu kugira dutore isabune bimwe twaravyize mu mashure (mu cigwa ca chimie) ibindi navyo biva mu biterwa twirimira aha mu gihugu: Aha twovuga ico bita Hydroxyde de Sodium canke Soude caustique (NaOH) ndabivanze n’amazi. Ico ntoye inyuma y’uwo muvango nongeramwo ico bita corps gras hamwe n’amavuta y’imise, ay’ibiyoba canke ay’ibikoko tugateba tugatora isabune ndetse ataho itandukaniye namba n’iyikorewe mu mahinguriro akomakomeye. Arabandanya ati: “Ivyo bimwe twaravyize mw’ishure guhera mu mwaka w’icumi ariko ntaho nigeze mbona badukorera isabune ngo babitwereke. Narinze kuvyiga i Tanzaniya ndagaruka ndavyigisha abandi turaheza tugira ishirahamwe.

Ivyo Saidi avuga si agaseseshwa rumuri kuko wishikiye aho iryo shirahamwe rikorera ku Mugoboka muri Karitiye ya Mutanga-Sud uvyibonera.Uhasanga abariko barakora amasabune abandi bariko baragurisha ayamaze gukorwa.

Hambavu y’uko gukora amasabune bakayagurisha, barasizemwo n’umugambi wo kuvyigisha abandi bavyipfuza:

Ivyigwa bimara imisi icumi gusa.Twigisha uko bikorwa mu majambo(théorie) umusi umwe wonyene .Hanyuma tugakora isabune bose bakayibona uko yatowe bakabimenya.Biba vyiza tubigishirije ku bikoresho vyabo bagaca bagirako bakora ninaco gituma ubu tutacigisha umuntu umwe.Tugeze ku ntambwe yo kwigisha urwaruka ruri mu yandi mashirahamwe.Duhejeje kubigisha turabatembereza mu mahinguriro bakibonera ko ata butandukane buhari bw’isabune ikozwe n’amaboko n’iyihinguwe n’imashine.Hanyuma tukabereka aho bagurira ibikiresho.Turanatanga urupapuro rwemeza ko uwavyize abifitiye ubuhinga(certificat).

 Ingorane ntizibura.

Saidi avuga ko birshika iyo bagiye kurahura ubwenge mu mahinguriro, babirukana ndetse bakanabidogera cane ngo nibo batuma ivyo bahingura bidasohoka.Ivyo rerongo biraca intege ariko ntibacika intege kuko mu vyo biyemeje ari uko urwaruka rw’ igihugu nka rwose rwomenya gukora imyuga kugira rwibesheho.

Icokorwa kugira ngo inyigisho z’ubuhinga zifashe mw’iterambere ry’igihugu.

Saidi aratanga impanuro. Agira ati nyabuna hoba ihinyanyugwa ry’ivyigwa bifise ico bifasha mu kwiga imyuga,bagashira umwanya munini ku bikorwa nyezina(pratique) gusumba kubivuga ku munwa(théorie).Bakongera bakabironderera abigisha babishoboye kandi babifisemwo ubuhinga.Hogwizwa kandi amahinguriro matomato gutyo urwaruka rukiga rukongera rugahingura.Hama ivyo ruhinguye hakaronderwa amasoko yavyo.Kubwiwe kandi ngo:Ha gupfa wiba wopfa wiga.Urwaruka rero  rwokwijukira kwiga imyuga myinshi itandukanye maze bakiteza imbere.Amahinguriro nayo nyene yokworohereza urwaruka mugihe rugiye kuyarahurako ubwenge.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *